HUA-WEI MACHINE TAIWAN          SINCE 1968

ULTIMATE WAY FOR RECYCLING

Get Adobe Flash player

     
                 

海外事務部

聯絡人: Enza Zhang 

 M: +886 920770787          E: enza@huawei.url.tw                       

        澳洲  紐西蘭
聯絡人:
Bee Wong
M: + 61 421362839             E: 
bwong@huawei.url.tw
       

日本                                                      

聯絡人: タンノ ナオト 

M: +81 8056900455           E: service@huawei.url.tw                     

       

拉丁美洲  

聯絡人: Pamela León Véjares

M: +886 933113306           E: service@huawei.url.tw                   

         

製造暨研發工程部

聯絡人: 張世詮  

 E: mike.zhang@huawei.url.tw